Меню

Матенчук Людмила Юріївна

Матенчук Людмила Юріївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: matenchuk77@gmail.com

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Матенчук Людмила Юріївна

Посада

Доцент кафедри технологій харчових продуктів 

Освіта

Уманська державна академія

Спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство», спеціалізація «Технологія зберігання і переробки плодів і овочів», кваліфікація вчений агроном, диплом ЕР

№ 17322398 від 5 жовтня 2001 року

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 019707 від 14 лютого 2014 р.

Спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

Аспірантура:

2001–2005 рр., Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

Якість овочево-фруктових соків і пюре залежно від умов отримання та зберігання сировини

 

Вчене звання

Доцент кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів

Атестат АД № 001174 від 5 липня 2018 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти НУХТ

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК 02070938/000235-17

Нагороди, звання

Грамота Уманського НУС, 2014 р.

Грамота Уманського НУС, 2018 р.

Почесна грамота управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, 2018 р.

Стаж роботи

Загальний – 26 років

 

Науково-педагогічний – 16 років

Дисципліни, що викладає

«Безвідходні технології консервних виробництв», «Сучасні інструментальні методи контролю харчових виробництв», «Технологічна експертиза виробництва продукції ресторанного господарства», «Технологія консервування плодів та овочів», "Крафтові технології в закладах ресторанного господарства"

Має 51 публікації, з них 35 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 публікацій в фахових виданнях України, співавтор 4 патентів на корисну модель, 2 публікації входить до наукометричної бази Scopus, 2 публікації - в наукометричній базі Web of Science, співавтор одного підручника з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України, співавтор одного підручника з грифом Уманського НУС, співавтор 1 стандарту. З 2008 року по 2020 рік виконувала обов'язки заступника декана інжерено-технологічного факультету з виховної роботи.

                              Види і результати професійної діяльності

                                   Людмили Юріївни Матенчук

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Матенчук Людмила Юріївна

1

1. Tokar, A., Matenchuk, L., Kharchenko, Z., Haidai, I., Zahorko, N., Tarasenko, V. et. al. (2018). Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 4/11 ( 94 ) 2018. Р.55. (Scopus).

2.Stadnyk I.Global rheological approach to the quality of the rollers pumping of dough/ I.Stadnyk., L.Novak, L.Matenchuk//  Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, No. 1/2018, P.397–404. (Scopus).

3.Haidai Iryna, Novak Larysa, Matenchuk Liudmyla, Novikov Volodymyr(2019) PERSPECTIVES OF RASPBERRY USE IN OENOLOGY/ Carpathian Journal of Food Science and Technology no charge for article processing,Vol. 11 (1) 2019, P. 126-134. (Web of Science).

4. Ascorbic acid and phenolic substances in strawberry-based unfortified wine materials/Tokar A., Matenchuk L., Myroniuk S., Shcherbak M., Khareba V./ Харчова наука і технологія. Т.14. Випуск 1/2020. С.81–88. (Web of Science).

2

1. Токар А.Ю.Відбір рас активних сухих дріжджів для виготовлення

яблучних некріплених виноматеріалів / А.Ю.Токар, Л.Ю.Матенчук, С.С.Миронюк, Л.В.Руденко// Збірник наукових праць Уманського
національного університету. 2017. Вип.91.Ч.1:Сільськогосподарські науки. 284 с., С.92.

2. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Айдаред у виготовленні некріплених солодких вин / А.Ю. Токар, І.В. Гайдай, Л.Ю. Матенчук, З.М. Харченко // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського, Т. 30 (69), № 3, 2019, Ч. 2, С. 107-113.

3. Токар А.Ю. Оптимізація процесу бродіння сусел з яблук сорту Спартан для солодких вин/ Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю., Харченко З.М., Миронюк С.С., Войцехівський В.І. // Збірник наук. пр. УНУС. № 95. Сільськогосподарські науки. 2019. С.44–55.

4. Технологічна експертиза сировини для виробництва соусів / Матенчук Л.Н., Токар А.Ю., Гайдай І.В., Рибчак О.С. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету:  наукове фахове видання.  ХДТАУ, гол. ред., д.т.н., проф. В.М. Кюрчев. Мелітополь: ХДТАУ, 2020. Вип. 20,  т. 1. С. 194-202.

5. Гайдай І.В., Матенчук Л.Ю., Токар А.Ю. Біологічно активні речовини деренових напоїв як функціональних продуктів харчування. Вчені записки Таврійського національного університету ім.  В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Т.31(70). №2. 2020. Ч.2. Київ:Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 95-99.

6.  Овочево-фруктові пюре функціонального призначення за застосування інноваційного обладнання / ·[Токар А.Ю., Харченко З.М., Матенчук Л.Ю., Войцехівський В.І.]. Вчені записки Таврійського національного університету ім.  В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки». Т.31(70). №3. 2020. Ч.2. Київ:Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 72-78.

 

 

3

1.Технології консервування плодів та овочів: підручник / О.І. Аністратенко, К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. Харченко; ред. А.Ю. Токар. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 568 с.

2. Калайда К.В. Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів: підручник для студентів ВНЗ спеціальності 181 «Харчові технології»/ Калайда К.В., Матенчук Л.Ю. та ін. Мелітополь, 2017. 291 с.

 

 

10

 

Гарант першого початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)  спеціальності 181 Харчові технології.

 

 

12

1. Пат.21713 Україна, МПК А23 7/00. Спосіб переробки кабачків / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник Л. Ю. Матенчук – № u2006 13608; заявл. 22.12.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3/2007.

2. Пат. 21715 Україна, МПК  С12G 1|00. Спосіб виробництва плодово-ягідного вина «Мускатний аромат» / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник А. Ю. Токар – № u2006 13610; заявл. 22.12.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3/2007.

3. Пат. 77165 Україна, МПК A23B 7/00. Спосіб виготовлення овочеплодових соків з покращеним ароматом / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник Л. Ю. Матенчук – № u2012 11191; заявл. 27.09.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.

4. Пат. 135055 Україна, МПК G01N 33/24, G01N 21/25. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук рубідію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою / Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Очеретенко Л.Ю., Щетина С.В., Давискиба В.В., Пиркало В.В., Матенчук Л.Ю..; заявник і патентовласник Уманський НУС – № u2019 00607; заявл. 21.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019.

 

 

13

1. Матенчук Л.Ю. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Крафтові технології в закладах ресторанного господарства” студентами за спеціальністю 181“Харчові технології ” (ОР «Магістр. – Умань, 2020. – 45 с.

2.Методичні рекомендації  для виконання лабораторних робіт із дисципліни «Сучасні інструментальні методи контролю харчових виробництв» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» –Умань: УНУС, Інженерно-технологічний факультет.  2019. – 60 с.

3.Методичні рекомендації  для виконання лабораторних робіт із дисципліни «Технологія консервування плодів та овочів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» –Умань: УНУС, Інженерно-технологічний факультет.  2019. – 31 с.

 

 

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Кривошея О.В., 2014 р.;

Пахомов С.О., 2015 р.;

Бабкін С.О., 2016 р.

 

 

15

1. Токарь А.Е. Фруктовые пюре / А.Е. Токарь, Л.Ю. Матенчук, С.С. Миронюк // Напитки. Технологии и инновации. –  2015. – № 3. – С. 30–32.

2.  Калайда К.В. Якість соків з плодів актинідії залежно від технології / К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.В.Пиркало //Международний науковий журнал «International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». – 2016. – № 11(15), Vol.2. – С. 8-10.

3. Tokar, A., Matenchuk, L., Kharchenko, Z., Haidai, I., Zahorko, N., Tarasenko, V. et. al. (2018). Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits. EUREKA: Life Sciences, 4, 56–62. doi: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00678 (Index Copernicus).

4. Кучер Н.М.Хімічний склад плодів представників роду Рyrus L./ Н.М. Кучер, Л.Ю. Матенчук, Н.М. Трофименко// Journal of Native and Alien Plant Studies 15, (2019). С. 58.

 

 

17

Уманський консервний завод (1998-2002)

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія