Меню

Чернега Андрій Олегович

Чернега Андрій Олегович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

 

Прізвище, імя по батькові НПП

Чернега Андрій Олегович

Посада

Доцент кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

Уманський національний університет садівництва

Магістр з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, диплом М16 №028597 від 26.04.2016 року

 

 

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських  наук

Диплом ДК  №013741 від 25.04.2013 року

Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин

Аспірантура:

2006–2009 рр., Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

Біологічні процеси і продуктивність  посівів ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 та регулятора росту рослин Біолан

Вчене звання

 

 

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС

ПК 02070938/000239-17

Нагороди, звання

Почесна грамота Уманського національного університету садівництва, 2019 р.

Почесна грамота Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України

Стаж роботи

Загальний – 11 роки

Науково-педагогічний – 10 років

Дисципліни, що викладає

«Товарознавство та пакування харчових продуктів в галузі», «Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів», «Інноваційні харчові інгредієнти у технології консервованих продуктів», «Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчової продукції»

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

Показник виконання

 

Чернега Андрій Олегович

2

1.Чернега А.О. Вміст пектинових речовин за попередньої обробки ягід ожини перед заморожуванням розчинами з антиокислювальними властивостями / А.О. Чернега // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015.- №4. – С. 58 – 65.

2.Карпенко В.П. Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів / В.П. Карпенко, Ю.І. Івасюк, Р.М. Притуляк, А.О. Чернега //Зб. наук.праць «Агробіологія». – Біла Церква. – 2018. - № 136. – С. 120-128.

3.Карпенко В.П. Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В.П. Карпенко, Р.М. Притуляк, А.О. Чернега // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2013. –  Вип. 83. – С. 19–25.

 4.Карпенко В.П. Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин / В.П. Карпенко, Р.М. Притуляк, А.О. Чернега // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 14–18.

 

3

1.Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посібник / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк, І.І. Мостов’як, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, А.О. Чернега, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний; за ред. В.П. Карпенка. – Умань : ВПЦ ‹‹Візаві›› (Видавець ‹‹Сочинський››), 2014. – 132 с.

2.Розробка елементів біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту рослин і гербіцидів: монографія /   Карпенко В.П., Притуляк Р.М., Чернега А. О.; за ред. В.П. Карпенка. – Умань : Видавець «Сочинський», 2016. – 357 с.

3.Основи біологізації в технологіях вирощування сої : монографія  (рекомендації) / В. П. Карпенко, Ю. І. Івасюк, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега, О. Л. Бурляй; за ред. В. П. Карпенка. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. − 146 с.

4.Захист рослин. Терміни і поняття. Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов՚як та ін. За ред.. канд.. біол. наук Ж. П. Шевченко та канд. с.-г. наук І. І. Мостов՚яка. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 408 с.

 

 

8

 1.Керівник НДР: Дослідження ефективності застосування мікродобрива з комплексом біостимуляторів «яромікс» (яромікс) різних марок на сільськогосподарських культурах у правобережному лісостепу україни" (2016 р.)  

  2. Відповідальний виконавець НДР: Дослідження ефективності застосування мікродобрива в хелатній формі «удачник» різних  марок  у посівах сільськогосподарських культур в  правобережному лісостепу україни (2017 р.)

12

12. Патент України на корисну модель МПК С05G 3/00 Біологічна прапаративна композиція ризобонорм  для передпосівної обробки насіння бобових культур / Карпенко В.П., Притуляк Р.М., Чернега А.О. - № заявки u 2017 01921

 

 

13

1.Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні харчові інгредієнти у технології консервних виробництв» студентами спеціальність 181 «Харчові технології». Освітній рівень «Магістр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2019. – 24 с.

 2.Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі», для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 181 «Харчові технології». Освітній рівень «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 29 с.

3.Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з дисципліни «Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів», для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 6.040107 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування освітнього рівня «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 78 с.

 4.Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія і стандартизація», для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього рівня «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 46 с.

5.Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інноваційні харчові інгредієнти у технології консервних виробництв» студентами спеціальність 181 «Харчові технології». Освітній рівень «Магістр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 8 с.

6. Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання самостійних робіт з дисципліни «Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі», для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 181 «Харчові технології». Освітній рівень «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. –9 с.

7.  Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання самостіних робіт з дисципліни «Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів», для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 6.040107 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування освітнього рівня «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 12 с.

8.  Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання самостіних робіт з дисципліни «Метрологія і стандартизація», для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього рівня «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 12 с.

9.  Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи з дисципліни«Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі», для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 181 «Харчові технології». Освітній рівень «Бакалавр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016. – 13 с.

10. Чернега А.О. Методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи з дисципліни «Інноваційні харчові інгредієнти у технології консервних виробництв» студентами спеціальність 181 «Харчові технології». Освітній рівень «Магістр». – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2016.  – 12 с.

 


Наукові і навчально-методичні публікації