Меню

Рибчак Олена Сергіївна

Рибчак Олена Сергіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри технологій харчових продуктів
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: tzppoudau@gmail.com

 

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Рибчак Олена Сергіївна

Посада

Доцент кафедри технологій харчових продуктів

Освіта

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

Спеціаліст фінансів, кваліфікація економіст,

 диплом ЕР №21078241 від 12 липня 2002року.

Науковий ступінь

Кандидат економічнихнаук

Диплом ДК №004925 від 17 травня 2012 р.

Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічноїдумки

Аспірантура:

2003–2010 рр., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тема дисертаційного дослідження

Тіньова економіка та особливості її розвитку в Україні

Вчене звання

Доцент кафедри фінансів і кредиту

Атестат 12ДЦ № 045678 від 15 грудня 2015 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Katedrа Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa przy Wydziałe Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)(Польща). 09.01.2017.– 09.02.2017

Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, м.Київ, 24.04.2017 – 27.04.2017, СПК №270417040

Національний університет біоресурсів і природокористування України "ННі неперервної освіти і туризму", м.Київ, 17.02.2020-28.02.2020, СС 00493706/011461-20

Стаж роботи

Загальний – 19 років

Науково-педагогічний – 19 років

Дисципліни, що викладає

«Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю», "Науково-дослідна робота"

Види і результати професійної діяльності

Рибчак Олени Сергіївни

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Підпункти

пункту 30

Ліцензійних умов

 

Показник виконання

1.

Рибчак

Олена

Сергіївна

2.

1. Аналіз територіально-регіонального розвитку роздрібної торговельної мережі УкраїниНауковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. Наук. Пр. / Ред. Кол.: Черничко Т. В. (гол. Ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – Випуск 2(10). – 152 с.

2. Аспекти підвищення ефективності використання оборотних активів в сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/Редкол: О.О. Непочатенко та ін.Умань:Видавець «Сочінський М.М.»,2019. Вип 94.Ч2:Економічні науки.204с.

3. ЕленаРыбчак. Роль бюджетного планирования в сельскохозяйственныхпредприятиях. ZeszytyNaukowePanstwowejWyzszejSzkolyZawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE tom XXVI. Przedsiebiorstwa,banki i politykaregionalna w nowejperspektywiefinansowej UE – podred. JackaGrzywacza i SlawomiraKowalskiego, Plock – 2017. – 449 sc.

4. Перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов ZeszytyNaukowePanstwowejWyzszejSzkolyZawodowej w Plocku, NAUKI EKONOMICZNE tom XXVІI. Przedsiebiorstwa,banki i politykaregionalna w nowejperspektywiefinansowej UE – podred. JackaGrzywacza i SlawomiraKowalskiego, Plock – 2018. – 446 sc.

5.Анализосновныхисточниковфинансированиядеятельностипредпринимательских структур в Украине.ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PLOCKU. NAUKI EKONOMICZNE. Tom 28/2018, ss. 329-337.

6. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PLOCKU. NAUKI EKONOMICZNE. Tom 29/2019, ss. 309-318.

7. Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери. Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`АГРОСВІТ № 6, 2019, С. 20-26

8.Матенчук Л. Ю., Токар А. Ю., Гайдай І. В., Рибчак О. С. Технологічна експертиза сировини для виробництва соусів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ; гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. С. 187-194;

9. Макушок О.В., Рибчак О.С. Маркетингові дослідження як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,Серія „Економічні науки”. № 1, 2020р., с.55-65 (Copernicus).

2.

 

7.

Голова експертної комісії. Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету. 22.03.-24.03.2016 р.

3.

 

13.

1.Рибчак О.С. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 38 с.

2.Рибчак О.С. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 10 с.

3. Рибчак О.С. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». УНУС: Редакційно-видавничий відділ, 2019. 10 с.

 

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія