Меню
Остання редакція: 05 жовтня 2020

Наукові лабораторії

Контакти: (04744) 3-22-12; tzppoudau@gmail.com

Адреса 20305,вул. Глібка, 16, м. Умань, Черкаської обл.

Науковий керівник

                           Доктор технічних наук, доцент,

                            Заморська Ірина Леонідівна

Лабораторія надає послуги :

а) консультативні

- з технологій харчування;

- з удосконалення якості та безпечності харчових продуктів;

- із зберігання плодової та овочевої продукції;

- з переробки плодів та овочів;

- з виготовлення плодових і ягідних вин;

б) практичні

- майстер-класи з виготовлення харчових продуктів;

- з висушування  плодової і овочевої продукції;

- із зберігання плодової  і овочевої продукції в охолодженому і замороженому стані;

- проведення дегустацій з конкурсу якості вин для аматорів-виноробів.

1 Загальні положення

Навчально-науково-виробнича лабораторія «Технолог» (далі Лабораторія) є структурним навчально-науковим підрозділом інженерно-технологічного факультету. Вона створюється з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності.

Наукові дослідження Лабораторії спрямовані на розроблення та удосконалення сучасних конкурентоспроможних технологій продукції ресторанного господарства, зберігання плодів та овочів у свіжому та замороженому вигляді, виробництва харчових продуктів рослинного походження, не кріплених виноматеріалів і вин з плодів і ягід.

 Діяльність Лабораторії здійснюється відповідно до законів України «Про науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», Статуту УНУС та інших нормативних документів.

Лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі університету, має відповідне матеріальне забезпечення. Вона сприяє проведенню наукових семінарів, наукових шкіл, наукових конференцій, симпозіумів та конгресів, розробляє потрібні для навчального процесу наукові та методичні матеріали відповідно до актуальних та перспективних напрямів навчальних наукових робіт університету.

2 Завдання та організація роботи

Основним завданням наукової діяльності Лабораторії є проведення наукових досліджень на сучасному світовому рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках «Концепції наукової та інноваційної діяльності УНУС», у тому числі:

-                     підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

-                     проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а також виконання прикладних розробок за напрямами наукової діяльності;

-                     підтримка наукових досліджень молодих учених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл;

-                     участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

-                     ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань підприємств ресторанного господарства, аграрного виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.

Науково-дослідні роботи виконуються на підставі тематичних планів, що формуються згідно з пріоритетними напрямами наукової діяльності.

Лабораторія проводить дослідження в тісному контакті з підприємствами ресторанного бізнесу, переробними підприємствами харчової промисловості та з іншими кафедрами та факультетами, науково-дослідними лабораторіями й іншими структурами підрозділами університету.

Загальне керівництво Лабораторією здійснюється завідувачем, який призначається наказом ректора з числа  провідних учених УНУС, як правило, професорів і докторів наук.

Штатний розпис Лабораторії складається завідувачем та подається на затвердження ректору.

До постійного штату Лабораторії входять: керівник – завідувач лабораторії та старший лаборант.

План роботи Лабораторії складається її завідувачем, розглядається на засіданні Лабораторії і надається на погодження та затвердження та затвердження в установленому порядку.

Науково-дослідна робота Лабораторії в основному здійснюється на принципах самофінансування та самозабезпечення, фінансується за рахунок вітчизняних і зарубіжних грантів, угод на виконання науково-технічних робіт, господарських договорів, спонсорських та добровільних внесків, комерційних замовлень та інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.

3 Права та відповідальність.

Лабораторія має право:

-                     у визначених законодавством межах одержувати інформацію від бухгалтерії, відділу кадрів та інших відділів і служб університету, що стосується організації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь-яких служб і посадових осіб університету;

-                     у встановленому законодавством порядку здійснювати ділові  і наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн;

-                     ініціювати укладання угод з вітчизняними та закордонними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства на виконання науково-дослідних робіт;

-                     залучати для виконання робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів на умовах, що не суперечать законодавству;

-                     ініціювати преміювання працівників Лабораторії за досягнуті наукові та науково-прикладні результати.

Працівники лабораторії відповідають за невиконання обов’язків і невикористання прав, передбачених нормативно-правовими актами та цим положенням.

Останні новини

Всі новини