Меню

Токар Анастасія Юхимівна

Токар Анастасія Юхимівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: "Відмінник освіти України"
Посада: професор
Контактний телефон: (04744) 3-31-99
Email: tzppo@udau.edu.ua

 

 

Народилася 22 грудня 1948 року в селі Антонівка Уманського району Черкаської області.

Освіта:

У 1976 році закінчила Одеський   технологічний    інститут      харчової      промисловості              ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія консервування».

Діяльність:

З 1968 до 1989 року працювала на Уманському консервному заводі на різних посадах, обіймала різні посади – лаборант, технік-лаборант, хімік, інженер-технолог, майстер, старший майстер, начальник  зміни, начальник винного цеху, інженер-технолог II категорії консервного виробництва.

З 1989 року до даного часу працює в Уманському національному університеті садівництва на посаді асистента, потім доцента і нині професора, завідувача кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів.

У 1995 році Токар Анастасією Юхимівною захищена кандидатська дисертація на тему: «Зберігання і переробка плодів аґрусу на продукти дієтичного і дитячого харчування».

 У 2010 році захищена докторська дисертація на тему: «Формування якості плодів і ягід та її збереження за удосконаленої технології некріплених виноматеріалів».

Напрям наукового дослідження: «Розробка технологій раціонального використання плодів та овочів».

Викладає навчальні дисципліни:

Технології консервування плодів та овочів

Фізико-хімічні і біологічні основи обробки сировини в галузі

Виноробство

Інноваційний інжиніринг

Публікації:
 1. Токар А.Ю. Економічна ефективність консервування продуктів з йошти / А.Ю. Токар, О.Г. Мачушенко, Н.С. Руда та ін. // Зб. наук. пр. УНУС. – Ч.2:Економіка. – Вип. 75. – Умань, 2011. – С. 346–351.
 2. Токар А.Ю. Формування якості, ціни й конкурентоспроможності суничних вин [Електронний ресурс] / А.Ю. Токар, О.Г. Мачушенко, Н.С. Руда, В.І.Войцехівський // Наукові праці НУБ і ПУ–2011. – 7(23).– Режим доступу до журналу: http // www/ nbuv/gov/ua/e-journals/Nd/2011_7/11 tancsw/pdf.
 3. Токар А.Ю. Економічна ефективність яблучних некріплених виноматеріалів / А.Ю. Токар, Н.С. Руда,  М.А. Щербак  //  Вісник Львівського національного аграрного університету. – № 15(1): Агрономія . – Львів, 2011. – С. 130 –136.
 4. Токар А.Ю. Біохімічний склад чорносмородинових і йоштових виноматеріалів залежно від способів приготування сусла, їх харчова і дієтична цінність / А.Ю. Токар, В.Д. Каричковський, Г.І. Каричковська, К.В. Демченко // Вісн. Донецького нац. ун-ту економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського: наук. журн.  – 2011. – С. 136–141.
 5. Токар А.Ю. Хіміко-технологічна оцінка плодів актинідії / А.Ю. Токар, К.В. Калайда, А.В. Корінна // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. – Умань, 2011. ‑ № 76. – Ч.1. Агрономія. ‑ С. 187–191.
 6. Токар А.Ю. Оцінка придатності плодів шовковиці чорної для виготовлення некріплених виноматеріалів / А.Ю. Токар // Виноградарство и виноделие:   сб. научн. тр. НИВ и В «Магарач». –  XLI. – Ч.2. – Ялта, 2011. – С. 107–109.
 7. Токар А.Ю. Хіміко-технологічна оцінка плодів йошти та їх придатність до переробки на консерви / А.Ю. Токар, С.С. Миронюк, Л.С.Миронюк  // Зб. наук. 2пр. Уманського нац. Ун-ту садівництва. – Ч. 1: Агрономія. –      Вип. 74. – Умань, 2011. – С. 182 – 186.
 8. Токар А.Ю. Вміст аскорбінової кислоти у продуктах з актинідії   /   А.Ю. Токар, К.В. Калайда, А.В. Корінна // Матеріали студ. наук. конф. – Умань. – 2011. – С.105 – 107.
 9. Токар А.Ю. Удосконалення технології  та розширення асортименту консервів із баклажанів / А.Ю. Токар, С.С. Миронюк, Л.М. Худік //  Наук. прац. ОНАХТ. – 2011. – Одеса. – Вип. 40.  – Том ІІ. – С.57 – 60.
 10. Токар А.Ю. Здоров'я малечі  А.Ю. Токар, О.М. Литовченко, Л.Ю. Матенчук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сад, виноград і вино України» №11-12, 2011. – С.12–13.
 11. Токар А.Ю. Харчова і дієтична цінність закусочних консервів з плодів баклажана, виготовлених за різними рецептурами / А.Ю. Токар, С.С. Миронюк, Л.М. Худік // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. – Умань, 2011. – № 76. – Ч.1: Агрономія. – С. 161 – 164.
 12. Токар А.Ю. Зміни хімічного складу суничних спиртованих соків при зберіганні  / Токар А.Ю.,      Войцехівський   В.І., Кюрчева Л.М.  //  Наук. вісн. НУБ і ПУ. – № 140. – К., 2011. – С. 270 – 273.
 13. Токар А.Ю. Формування ароматотвірного комплексу некріплених виноматеріалів з плодів чорної смородини / А.Ю. Токар, В.Д. Каричковський, О.В. Орел // Наук.пр.Одеської нац. акад. – 2012. –Т.2. – Вип. 42. – С. 39–45.
 14. Токар А.Ю. Оцінка плодів актинідії для продуктів функціонального харчування / А.Ю. Токар, К.В. Калайда  // Збірник наукових праць УНУС. – Умань. – 2012. – Вип. 79. – С. 151–156.
 15. Токар А.Ю. Підвищення біологічної  та енергетичної цінності овочевих консервів шляхом розширення їхнього асортименту / А.Ю. Токар, Л.М. Сокирська // Збірник наукових праць УНУС. – Умань. – 2012. – Вип. 79. – С. 157–161.
 16. Токар А.Ю. Порівняльна оцінка якості різних сортів актинідії для виготовлення продуктів функціонального харчування /А.Ю. Токар // Збірник наукових праць УНУС. – Умань. – 2012. – Вип. 78. – С. 151–156.
 17. Токар А.Ю. Трансформаційні процеси на ринку продукції плодоовочівництва у Черкаській області / А.Ю.Токар, Н.С.Руда // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. – Вип. 81. – Ч.2: Економіка. – Умань, 2012. – С. 368–374.
 18. Токар А.Ю. Симбіотична та мікробіологічна активність посівів сої під впливом півоту, ризогуміну і біолану / А.Ю. Токар, О.В. Голодрига // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. – Вип. 81. – Ч.1: Агрономія. – Умань, 2012. – С. 227–232.
 19. Литовченко А.Н. Плодовое вино – полезно и хмельно / А.Н. Литовченко, А.Е.Токарь, В.И. Войцеховский // Овощи и фрукты. – 2012. – ноябрь. – С. 52-53.
 20. Токарь А.Е. Сравнительная оценка качества плодово-ягодного сырья для изготовления напитков функціонального назначения [Электронный ресурс] /А.Е.Токарь, К.В.Калайда // Напитки. Технологии и инновации – 2012. - № 9 (14). – Режим доступа: http: // www.techdrinks. Com.ua ru/ news/wiew/705/
 21. Токарь А.Е. Йошта – ценное сирье для напитков / [А.Е.Токарь, В.Д. Каричковский, С.С. Миронюк, М.А. Щербак] // Технологии и инновации – 2013. - № 5. – С.50-53 
 22. Войцеховский В.И. Переработка абрикос / В.И. Войцеховский, А.Е.Токарь// Овощи и фрукты. – 2013. – июнь. – С. 68-73.
 23. Токарь А.Е. Содержание оксибензойных и оксикоричных кислот в продуктах переработки из плодов йошти /А.Е. Токарь, С.С. Миронюк, В.И. Войцеховский // Перспективы развития технологий хранения и переработки плодов и ягод в современных экономических условиях»: материалы междунар. науч. конф.,  посвящ. 75-летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук Р.Э. Лойко 9-11 октября 2012. РУП «Ин-т плодоводства» редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи, Беларусь. – С. 202-205.
 24. Токарь А.Е. Сортовые особенности содержания терпеноидов в яблочных соках, приготовленнях из плодов яблони, виращенных в лесостеповой зоне Украины / А.Е. Токарь, В.И. Войцеховский, Е.В. Войцеховская // Перспективы развития технологий хранения и переработки плодов и ягод в современных экономических усло-виях»: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 75- летию со дня рожд. д-ра с.-х. наук Р.Э. Лойко 9-11 октября 2012. РУП «Ин-т плодоводства» редкол.: В.А. Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи, Беларусь. – С. 188-192.
 25. История и перспективы плодово-ягодных вин /  А. М. Литовченко, А. Е. Токарь, В. М. Войцеховський и др.  / / Технологии. Инновации. – 2013. – № 11–12. – С. 65
 26. Войцеховский В. И. Динамика содержания свободных аминокислот в земляничных соках при настаивании мезги / Войцеховский В. И., Войцеховская Е. В., Токарь А. Ю. // Современные сорта и технологии для интенсивных садов // Материалы Междунар. научно – практ. конф. 15 – 18 июля 2013 г.– Орел: ВНИНСПК, 2013. – С. 54 – 56.                         
 27. Токарь Анастасия Ефимовна. Продуктивность растений и особенности хранения продукции капусты брокколи / Токарь А. Е., Ковтунюк З. И., Коваль Н. Ю. // Инновации в науке: сб. статей по материалам ХХХ междунар. науч. – практ. конф. - № 2 ( 27. февраль 2014 г. – И. – Новосибирск: Изд. ’’ Сибак ’’, 2014. – С. 10–15.
 28. Токарь Анастасия Ефимовна. Продуктивность растений и особенности хранения продукции капусты брокколи / Токарь А. Е., Ковтунюк З. И., Коваль Н. Ю. // Инновации в науке: сб. статей по материалам ХХХ междунар. науч. – практ. конф. - № 2 ( 27. февраль 2014 г. – И. – Новосибирск: Изд. ’’ Сибак ’’, 2014. – С. 10–15.
 29. История и перспективы плодово-ягодных вин ∕ А.М. Литовченко, А.Е. Токарь, И.В. Гайдай  ∕∕ Технологии. Инновации. – 2014 - №11-12. – С.65-67.

Підручники

1. Технологічні і теплові розрахунки вакуум-апаратів типу МЗС-320 у консервуванні / А. Ю.Токар, З. М. Харченко, С. С. Миронюк, Т.В.Волкова, О.І. Аністратенко: Навч. посібник.  – Умань: Видавець «Сочінський», 2012.  – 135 с.

2. Токар А.Ю., Найченко В.М., Харченко З.М., Аністратенко О.І., Калайда К.В., Матенчук Л.Ю. «Технології консервування плодів та овочів»: [підручник]. – Умань:Видавець «Сочінський», 2014. – 566 с.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія