Меню

Матенчук Людмила Юріївна

Матенчук Людмила Юріївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-22-12
Email: matenchuk77@gmail.com

 

Тема дослідження: Якість овочево-фруктових соків і пюре залежно від умов отримання та зберігання сировини

У 1998 році закінчила з відзнакою Городищенський технікум ім. Л.П. Симиренка за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів».

 У 2001 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Плодоовочівництво та виноградарство», спеціалізацією «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів». У 2005 році закінчила навчання в аспірантурі.

З 2002 року працювала на посаді   викладача  кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів Уманського національного університету садівництва, з 2014 року є старшим викладачем цієї кафедри.

З 2008 року і по цей час виконує обов’язки заступника декана з організаційно-виховної роботи.

 2013 року захистила кандидатську дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук  за спеціальністю 06.01.15 – «Первинна обробка продукції рослинництва».

Дисципліни, що викладає: «Сучасні інструментальні методи контролю харчових виробництв»,  «Технологія консервування»,  «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю»; є керівником курсових  та дипломних проектів, магістерських робіт, куратор академічної групи.

Автор та співавтор 18 наукових праць, із них 6 статей у наукових фахових виданнях, три статті в інших виданнях, 2 патенти на корисну модель, один стандарт та 6 тез доповідей на конференціях; співавтор підручника «Технології консервування плодів та овочів», стандарту організацій України на консерви «Пюре українські», технологічних інструкцій на овочево-фруктові консерви, орієнтовної професійної програми  підвищення кваліфікації фахівців з технології переробки фруктів та овочів у особистих селянських господарствах.

1. Матенчук Л. Ю. Розширення асортименту та дослідження харчової і біологічної цінності овочеплодових пюре [Електронний ресурс] / Л. Ю. Матенчук, В. І. Войцехівський // Наук. Доп. Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – № 5 (34) Режим доступу до журн.:  http://www.nbuv.gov.ua/e journals/Nd/2012_5/12mly.pdf

2.   Матенчук Л. Ю. Оцінка придатності плодів кабачка для виготовлення соків / Л. Ю. Матенчук // Зб. Наук. пр. Уманського національного університету садівництва. – 2012. – Вип. 81, Ч.1: – С. 123–130.                                                                 

3. Матенчук Л.Ю. Формування якості врожаю кабачка залежно від особливостей сорту та погодних умов при вирощуванні в Правобережному Лісостепу України / Л. Ю. Матенчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – Вип. 3 (25). – С. 144–147.

4.   Матенчук Л. Ю. Використання кабачків для виробництва овочево-фруктових соків / Л. Ю. Матенчук, А. Ю. Токар // Зб. Наук. пр. Вінницького національного аграрного університету. – 2013. – Вип. 3 (73). – С. 179–185.

5. Токарь А.Е. Фруктовые пюре / А.Е. Токарь, Л.Ю. Матенчук, С.С. Миронюк // Напитки. Технологии и инновации. –  2015. – № 3. – С. 30–32.

6.Калайда К.В. Якість соків з плодів актинідії залежно від технології / Калайда К.В., Матенчук Л.Ю., Пиркало В.В. // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2016. – № 11(15), Vol.2. – С. 8-10.

Підручник

 Технології консервування плодів та овочів: підручник / О.І. Аністратенко, К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. Харченко; ред. А.Ю. Токар. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 568 с.

 

                Типові програми

  1. Найченко В.М. Технологія консервування плодів та овочів. Програма навчальної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” у вищих навчальних закладах ІII-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України/ В.М.Найченко, А.Ю. Токар, Л.Ю. Матенчук, П.В. Шеліхов, С.В. Романченко/ Київ: «Агроосвіта», 2011. – 16 с.
  2. Токар А.Ю., Матенчук Л.Ю. Орієнтовна професійна програма підвищення кваліфікації фахівців з технології переробки фруктів та овочів у особистих селянських господарствах у навчальних закладах післядипломної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України/ Київ: «Агроосвіта», 2014. – 15 с.

 

Патенти, стандарти:

1.Пат. 21713 Україна, МПК C12H 1/00. Спосіб переробки кабачків / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник Л. Ю. Матенчук – № u2006 13608; заявл. 22.12.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. 

2.Пат. 77165 Україна, МПК A23B 7/00. Спосіб виготовлення овочеплодових соків з покращеним ароматом / Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю.; заявник і патентовласник Л. Ю. Матенчук – № u2012 11191; заявл. 27.09.2012; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.

3.Йошта свіжа. Технічні умови: ДСТУ 7334:2013 / розробники В. Каричковський, Л. Матенчук, А. Токар. –  [Чинний від 2014–01–01]. – М.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 6 с.

4. Консерви. Пюре українські. Технічні умови [Текст] : СОУ 15.3–37–825:2009; чинний від 2009-12-18. – К. : Міністерство аграної політики України, 2009. – 24 с. (Стандарт організацій України). Розробники : А. Токар, В. Найченко, О. Литовченко, Л. Матенчук, К. Калайда, С. Кобєлєва 

Матеріали наукових конференцій:

1. Матенчук Л. Ю. Поліпшення споживних властивостей продуктів переробки плодів та овочів / Л. Ю. Матенчук // Матер. всеукр. наук. конф. молодих учених – Уманський національний університет садівництва. Умань, 2012. – Ч. 1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С. 198.

2. Матенчук Л. Ю. Придатність плодів кабачка для виробництва овочево-фруктових соків / Л. Ю. Матенчук // Стан та перспективи сучасних технологій виробництва харчових продуктів, 28–29 берез. 2013 р.: тези доп. – Вінниця, 2013. – С. 73–74.

3.Матенчук Л.Ю. Виробництво новітніх овочево-фруктових консервів / Л.Ю. Матенчук// Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва – Умань, 2014. – С. 78.

4. Калайда К. В. Вологовіддача як критерій оцінки впливу процесів заморожування і зберігання на якість плодів актинідії [Текст] / К. В. Калайда, Л.

Ю. Матенчук, В. В. Пиркало // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 28-29 жовтня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2016.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія